EU-rapportering om biologisk mångfald i Sverige

av | 2019-03-31

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet samt i fågeldirektivet. Syftet med direktiven är att stoppa utdöendet av vilda växter och djur samt att förhindra att deras livsmiljöer förstörs.

ArtDatabanken rapporterar vart sjätte år bevarandestatusen för ca 250 speciellt skyddsvärda arter och naturtyper (habitat) till EU.

Inför rapporteringen 2019 har jag beräknat förekomst och utbredning av dessa arter och naturtyper genom att sammanställa och analysera en mängd olika geografiska underlag.