GIS-analyser

GIS-analyser behövs för att effektivt kunna planera, visualisera och analysera geografisk information. Inom ekologi, naturvård och friluftsliv är det till exempel ofta viktigt att veta var något är beläget, hur stor yta det täcker, hur långt det är till något annat, vad som finns i närheten och hur man kommer dit.

Jag tar fram geografisk information inför inventeringar, gör olika analyser av geografiska data, samt åskådliggör resultat  i form av kartor och GIS-skikt .
Jag arbetar huvudsakligen i ArcGIS.


GIS-analys av småbiotoper i åkerkanter

Lövsta2På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (LillNILS) både utformar och utför jag GIS-analyser som beskriver åkerkanterna i olika landskap och de småbiotoper som finns där.

Småbiotoper kan vara till exempel stenmurar, gamla träd, åkerholmar och diken. LillNILS är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.


Avverkning i fjällnära och alpina regionen

DSC03611På uppdrag av Artdatabanken har jag gjort en GIS-analys för att undersöka hur mycket skog som avverkats i den fjällnära respektive den alpina regionen mellan 2002 och 2013.


Kartor och GIS-skikt till inventeringar

Bild2 Jag dokumenterar naturinventeringar som GIS-skikt och färdiga kartor till naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Uppdragsgivare är till exempel vindkraftbolag, skogsbolag, kommuner och länsstyrelser.

Exempel på rapporter där jag bidragit med kartor:
Fågelrapport (Bergvik Skog) – pdf
Fladdermusrapport (Bergvik Skog) – pdf