Kategoriarkiv: Naturvård

EU-rapportering om biologisk mångfald i Sverige

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet samt i fågeldirektivet. Syftet med direktiven är att stoppa utdöendet av vilda växter och djur samt att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. ArtDatabanken rapporterar vart sjätte år bevarandestatusen för ca 250 speciellt skyddsvärda arter och naturtyper (habitat) till EU. Inför rapporteringen 2019 har jag beräknat förekomst och… Läs mer »

GIS-skript för gräsmarksinventering

Inom den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) inventeras den biologiska mångfalden i gräsmarker. I projektet används blockdata från jordbruksverket för att tillsammans med flygbilder avgränsa olika markslag. För att förenkla för flygbildstolkarna har jag skapat ett gis-skript som automatiskt gör de rutinmässiga redigeringarna av blockdata som tolkarna annars måste göra för hand. Dessutom har jag skapat flexibla… Läs mer »

Inventering av åkerkanter

På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) inventerar jag småbiotoper i åkerkanter. Småbiotoper kan vara stenmurar, gamla träd, åkerholmar och vattensamlingar. Den regionala miljöövervakningen är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet. Läs mer här >>

GIS-analys av småbiotoper i åkerkanter

På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) både utformar och utför jag GIS-analyser som beskriver åkerkanterna i olika landskap och de småbiotoper som finns där. Småbiotoper kan vara till exempel stenmurar, gamla träd, åkerholmar och diken. Remiil är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Kartor och GIS-skikt till inventeringar

Jag dokumenterar naturinventeringar som GIS-skikt och färdiga kartor till naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Uppdragsgivare är till exempel vindkraftbolag, skogsbolag, kommuner och länsstyrelser. Exempel på rapporter där jag bidragit med kartor: Fågelrapport (Bergvik Skog) – pdf Fladdermusrapport (Bergvik Skog) – pdf

Föreläsning om naturvårdsplanering

Naturvårdsplanering kräver många beslut. Resurserna är begränsade och man måste prioritera. Många berörs av besluten och avvägningar måste göras mellan olika intressen. Ofta finns dessutom stora osäkerheter om vad som är bäst, speciellt som de långsiktiga effekterna är de viktigaste. Jag föreläser om metoder som kan förbättra planeringsprocessen och leda fram till en bättre och… Läs mer »

Ängsfröer

Många ängsväxter och ängsinsekter är idag ovanliga eller rent av utrotningshotade eftersom få ängar sköts traditionellt, utan konstgödsel och med slåtter i slutet av sommaren. Att anlägga nya ängar och odla ängsväxter är därför ett utmärkt sätt att gynna den biologiska mångfalden. Ängar är dessutom både vackra och lättskötta och passar lika bra i rondeller… Läs mer »

Geografisk variation i naturhänsyn

Inom ramen för forskningsprogrammet SMART-hänsyn vid SLU har jag sammanställt data från Skogsstyrelsens polytax-inventering. Hur mycket naturhänsyn som lämnas vid avverkning varierar mycket mellan länen, men det finns få tydliga geografiska mönster. I Norrlandslänen utgörs en stor del av hänsynen av områden >0,5 ha. I sydliga län utgörs en stor del av hänsynen av områden… Läs mer »