Författararkiv: Sofie

Hälleskogsbrännan

Sommaren 2014 brann 13 000 ha skog i Västmanland. Det var då Sveriges största skogsbrand i modern tid. Idag är 6 000 ha av brandområdet naturreservat. Den intensiva branden och den följande fria utvecklingen i reservatet ger unika möjligheter att studera ekologiska effekter av en störning som egentligen är helt naturlig i dessa ekosystem men… Läs mer »

Upplandsleden

Kanske ingen fältundersökning direkt men i alla fall fältarbete. Jag har märkt upp en ny sträcka av Upplandsleden, från Studenternas IP, längs Gula stigen till Skarholmen och sedan vidare längs Ekolns strand till Sunnerstastugan. Därifrån kan man sedan fortsätta vandringen till Gävle.

EU-rapportering om biologisk mångfald i Sverige

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet samt i fågeldirektivet. Syftet med direktiven är att stoppa utdöendet av vilda växter och djur samt att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. ArtDatabanken rapporterar vart sjätte år bevarandestatusen för ca 250 speciellt skyddsvärda arter och naturtyper (habitat) till EU. Inför rapporteringen 2019 har jag beräknat förekomst och… Läs mer »

Besöksräkning i Norra Lunsen

Norra Lunsen är ett naturreservat söder om Uppsala. För att uppskatta antalet besökare, samt undersöka under vilka tider och på vilka platser de rör sig i området, har Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun haft besöksräknare utplacerade. Jag har analyserat datat från räknarna och sammanställt resultatet i en rapport.

GIS-skript för gräsmarksinventering

Inom den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) inventeras den biologiska mångfalden i gräsmarker. I projektet används blockdata från jordbruksverket för att tillsammans med flygbilder avgränsa olika markslag. För att förenkla för flygbildstolkarna har jag skapat ett gis-skript som automatiskt gör de rutinmässiga redigeringarna av blockdata som tolkarna annars måste göra för hand. Dessutom har jag skapat flexibla… Läs mer »

Kartunderlag för inventering av vedinsekter

Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologiska mångfalden? Den frågan har man försökt besvara vid Institutionen för Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag har bidragit genom att ta fram lämpliga provytor i olika typer av skog och genom att skapa kartunderlagen för inventeringen.

Kategori: GIS

Inspirationsdagar i utomhuspedagogik

På uppdrag av AlphaCE utformar och utför jag och Friluftsfrämjandet i Uppsala inspirationsdagar i utepedagogik. Inspirationsdagarna vänder sig till SFI-lärare och andra som har undervisning för vuxna invandrare. Vi vill inspirera till en upplevelsebaserad pedagogik där hela kroppen och alla sinnena används i inlärningen. Utepedagogik främjar dessutom  delaktighet och social gemenskap, fysisk och psykisk hälsa,… Läs mer »

Inventering av åkerkanter

På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) inventerar jag småbiotoper i åkerkanter. Småbiotoper kan vara stenmurar, gamla träd, åkerholmar och vattensamlingar. Den regionala miljöövervakningen är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet. Läs mer här >>