Fältundersökningar

Jag gillar att vara ute i fält och inventerar gärna. Fokus ligger på ängsväxter, en- eller få-artsinventeringar av andra arter, samt inventering av olika strukturer i landskapet.


Inventering av åkerkanter

Småvatten

På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (LillNILS) inventerar jag småbiotoper i åkerkanter.

Småbiotoper kan vara stenmurar, gamla träd, åkerholmar och vattensamlingar. Den regionala miljöövervakningen är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet.
Läs mer här >>


Bärprognoser

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gör varje år prognoser för tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar. Jag ansvarar för den årliga insamlingen av bärdata i Uppland.

Här kan du läsa prognoserna >>

 


Ängsfröer

IMG_1603Många ängsväxter och ängsinsekter är idag ovanliga eller rent av utrotningshotade eftersom få ängar sköts traditionellt, utan konstgödsel och med slåtter i slutet av sommaren. Att anlägga nya ängar och odla ängsväxter är därför ett utmärkt sätt att gynna den biologiska mångfalden. Ängar är dessutom både vackra och lättskötta och passar lika bra i rondeller som i rabatter och krukor eller som alternativ till gräsmattor, både i den egna trädgården och i offentliga miljöer.

Jag samlar och odlar uppländska ängsfröer åt företaget Pratensis.