Fältundersökningar

Jag gillar att vara ute i fält och inventerar gärna. Fokus ligger på ängsväxter, en- eller få-artsinventeringar av andra arter, samt inventering av olika strukturer i landskapet.


Dricksvatten längs Upplandsleden

I många år har det sagts att det finns få möjligheter att fylla på dricksvatten längs Upplandsleden. Nu har jag rekat och hittat nästan 50 godkända ställen. Dessa hittar du nu i Naturkartan (finns även som app).

Vissa sträckor saknar fortfarande dricksvatten och längs vissa finns det bara vatten sommartid, men om man tar vatten som rinner och kokar det ordentligt innan man dricker bör det vara ok. Ett uppdrag från Upplandsstiftelsen.


Mossor och kärlväxter på Hälleskogsbrännan

Sommaren 2014 brann 13 000 ha skog i Västmanland. Det var då Sveriges största skogsbrand i modern tid. Idag är 6 000 ha av brandområdet naturreservat.

Den intensiva branden och den följande fria utvecklingen i reservatet ger unika möjligheter att studera ekologiska effekter av en störning som egentligen är helt naturlig i dessa ekosystem men som normalt förhindras idag.

På uppdrag av Lena Gustafsson (SLU) har jag inventerat kärlväxter och mossor i de hårdast brända områdena för att undersöka hur skogens ålder före branden påverkar vegetationsutvecklingen efter.


Upplandsleden

Kanske ingen fältundersökning direkt men i alla fall fältarbete.

Jag har märkt upp en ny sträcka av Upplandsleden, från Studenternas IP, längs Gula stigen till Skarholmen och sedan vidare längs Ekolns strand till Sunnerstastugan. Därifrån kan man sedan fortsätta vandringen till Gävle.


Inventering av åkerkanter

Småvatten

På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) inventerar jag småbiotoper i åkerkanter.

Småbiotoper kan vara stenmurar, gamla träd, åkerholmar och vattensamlingar. Den regionala miljöövervakningen är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet.
Läs mer här >>


Bärprognoser

Tidigare gjorde Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) årliga prognoser för tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar.
Då ansvarade jag för insamlingen av bärdata i Uppland.

 

 


Ängsfröer

IMG_1603Många ängsväxter och ängsinsekter är idag ovanliga eller rent av utrotningshotade eftersom få ängar sköts traditionellt, utan konstgödsel och med slåtter i slutet av sommaren. Att anlägga nya ängar och odla ängsväxter är därför ett utmärkt sätt att gynna den biologiska mångfalden. Ängar är dessutom både vackra och lättskötta och passar lika bra i rondeller som i rabatter och krukor eller som alternativ till gräsmattor, både i den egna trädgården och i offentliga miljöer.

Jag samlar och odlar uppländska ängsfröer åt företaget Pratensis.