GIS-analys av småbiotoper i åkerkanter

av | 2014-10-19

Lövsta2På uppdrag av den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) både utformar och utför jag GIS-analyser som beskriver åkerkanterna i olika landskap och de småbiotoper som finns där.

Småbiotoper kan vara till exempel stenmurar, gamla träd, åkerholmar och diken. Remiil är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.