GIS-skript för gräsmarksinventering

av | 2018-03-10

Inom den Regionala Miljöövervakningen (Remiil) inventeras den biologiska mångfalden i gräsmarker. I projektet används blockdata från jordbruksverket för att tillsammans med flygbilder avgränsa olika markslag.

För att förenkla för flygbildstolkarna har jag skapat ett gis-skript som automatiskt gör de rutinmässiga redigeringarna av blockdata som tolkarna annars måste göra förhand.

Dessutom har jag skapat flexibla gis-skript för att slumpa ut olika typer av provytor i olika typer av markslag enligt olika kriterier.